Adatvédelem

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy szerződés és az adatkezelés automatizált módon történik.