Adatvédelem

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat amennyiben: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja a hozzájárulását, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.